سیستم حضور غیاب چیست

سیستم حضور غیاب یکی از زیر سیستم های مالی و اداری میباشد که وظیفه آن محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به زمان تردد پرسنل میباشد. معمولا هر سبستم حضور غیاب از اجزا زیر تشکیل شده است:
1-ابزار ثبت تردد ثبت تردد
میتواند از طریق دستگاه و یا بصورت دستی ثبت گردد.دستگاههای حضور و غیاب به سه نوع انگشتی ،کارتی و تشخیص چهره تقسیم میگردد.
2-نرم افزار حضور و غیاب
یکی از مهمترین اجزای سیستم حضور و غیاب نرم افزار محاسبه کارکرد میباشد. از جمله مهمترین قسمتهای سیستم محاسبه کارکرد تعریف شیفت ،تنظیم قوانین و معرفی پرسنل میباشد.
با تعریف قسمتهای بالا این امکان فراهم میگردد تا کارکرد پرسنل از طریق گزارشات سیستم فراهم گردد.در نهایت خروجی سیستم منجر به محاسبه کسر کار ،اضافه کار ،مرخصی و ماموریت میشود.

در پایان این نکته را یادآور میشویم که سیستم های حضور غیاب از این حیث دارای اهمیت میباشد که میزان حقوق پرسنل از درگاه این نرم افزار محاسبه میشود.